درباره ما

درباره ما

شرکت مديريت توليد برق ايرانشهردر تاريخ 1378/4/1 در قالب بخش غير دولتي به صورت شرکت سهامي خاص تغيير نام و تاسيس داده شد و طي شماره 1750 در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي زاهدان به ثبت رسيده است. آخرين اساسنامه آن در تاريخ 1382/11/29با نام شرکت مديريت توليد برق نيروگاههاي استان سيستان و بلوچستان پس از انتزاع بخش توليد از برق منطقه اي و الحاق نيروگاههاي گازي زاهدان و کنارک به شرکت ، به تصويب رسيده است. در حال حاضر شرکت ، جزء شرکتهاي زير مجموعه شرکت مادر تخصصي تولید نیروی برق حرارتی مي باشد و ستاد اصلي شرکت در زاهدان واقع است که از تاريخ 1383/1/1 با کارکرد چهار نيروگاه حرارتی ايرانشهر ، گازي زاهدان، گازي کنارک و سیکل ترکیبی بمپور ادامه فعاليت نمود.