ایرانشهر
ایرانشهر
گاز سوز شدن واحدهای نیروگاه ایرانشهر
1396/7/2 12:14:34

نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور
نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور
نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور نیروگاه سیکل ترکیبی بمپور با بهره گیری از نیروهای جوان با تولید 245 مگاوات برق در زمان پیک مصرف نقش بسزایی در پایداری شبکه مرکز استان دارد(شرکت مدیریت تولید برق نیروگاههای سیستان و بلوچستان)
1396/6/15 12:46:01