ساخت قطعات نیروگاهی توسط پرسنل پر تلاش شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه های استان