گزارش تصویری از روند تعمیرات اساسی واحد شماره 1 نیروگاه بخار ایرانشهر
در ادامه تعمیرات اساسی واحد شماره یک نیروگاه بخار ایرانشهر عمده فعالیت های تعمیرات اساسی در بخش مکانیک - توربین می باشد و بصورت:
- دمونتاژ توربین LP&HP
- بازدید، سرویس و اصلاح تجهیزات توربین
- مونتاژ توربین LP&HP
- پمپ اصلی روغن توربین
.
.
.
می باشد که همچنان این روند توسط همکاران پر تلاش و زحمت کش و پرسنل پیمانکار در حال انجام می باشد.