بهینه سازی رله های حفاظت الکتریکی ترانس واحد G16 نیروگاه گازی کنارک
در ادامه بهینه سازی رله های حفاظت الکتریکی ترانس واحد G16 نیروگاه گازی کنارک وایرینگ، کانفیگ رله، جانمایی و نصب رله حفاظتی ترانس توسط پرسنل دفتر فنی حوزه ستادی و نیروگاه انجام گردید.