شستشوی شیمیایی و اصلاح رژیم شیمیایی واحد G16نیروگاه گازی کنارک


در ادامه بازدید مسیر گاز داغ واحد G16 نیروگاه گازی کنارک شستشوی شیمیایی و اصلاح رژیم شیمیایی واحد مذکور توسط پرسنل دفتر فنی حوزه ستادی و همکاران نیروگاه انجام گردید.