تشکیل جلسه کمیته پیشگیری از کرونا ویروس


جلسه کمیته پیشگیری از کرونا ویروس در مورخه 1398/12/03 با حضور اعضاء کمیته در محل نیروگاه بخار ایرانشهر تشکیل گردید و در خصوص انجام مصوبات و دستورالعمل های شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و نحوه تهیه ملزومات بهداشتی و ضد عفونی محیط نیروگاه تصمیمات لازم اخذ گردید.