• خبر 4

    کسب مقام اول نیروگاه گازی بمپور در بهره برداری از ظرفیت عملی نیروگاه های گازی دولتی با تولید ویژه 1784177 مگاوات ساعت در سال 1396