امروز جمعه ۱ تیر ۱۴۰۳

نظام پیشنهادها

1. ارج نهادن به شأن و منزلت انسانی کارکنان و قابلیت‌های آنان در محیط کار و عینیت بخشیدن به مبانی فرهنگ اسلامی مبتنی بر تعالی انسان‌ها.
2. تقویت حس مسئولیت و ایجاد انگیزه در به‌کارگیری نیروی ابداع و ابتکار کارکنان و شکوفای استعدادها.
3. اشاعه فرهنگ مشارکت و کار گروهی در سازمان.
4. بهبود روابط انسانی و ایجاد نشاط روحی در کارکنان.
5. ایجاد انگیزه و حس رقابت سالم در بین کارکنان.
6. همسوسازی اهداف فردی و گروهی با اهداف سازمان.
7. ارتقاء سطح بهره‌وری سازمان از طریق کاهش هزینه‌ها، کاهش ضایعات، بهبود فرایند کار و خدمات و استفاده بهینه از منابع و صرفه‌جویی در مواد، انرژی و هزینه‌ها.
8. ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت‌های شرکت و تأمین رضایت مشتریان.
9. بهسازی و ایمن‌سازی محیط و شرایط کار.
10. افزایش قدرت انعطاف‌پذیری سازمان در برابر شرایط نامطمئن محیطی و حذف کارهای زائد اداری و اثرات بوروکراسی اداری.
11. تسهیل در گردش اطلاعات در درون سازمان.
12. القای نگاه یکپارچه و همسو در مجموعه کارکنان و مدیران شرکت و پرهیز از کار انفرادی و عملکرد جزیره‌ای 0
13. فراهم نمودن زمینه تحقق اهداف و سیاست‌های بنیادی کشور در جهت کاهش وابستگی و نیل به خودکفایی
این نظام‌نامه در تمامی سطوح سازمانی شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه‌های استان سیستان و بلوچستان نافذ بوده و کلیه ذینفعان را دربرمی گیرد و محدوده اجرا آن ستاد شرکت و نیروگاه‌های زیرمجموعه می باشد.